احکام وضو، نماز و روزه

 

جراحت یا شکستگی در اعضای وضو

س۴۰. شخصی که زخم یا دمل یا شکستگی در جلو سر یا پاها دارد و روی آن باز است و آب ریختن نیز روی آن ضرر دارد آیا باید تیمم کند؟ در غیر این صورت چه باید بکند؟

ج. اگر نمی توان روی زخم محل مسح دستِ تر بکشد باید به جای وضو تیمم کند. ولی در صورتی که می تواند پارچه ای روی زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد، احتیاط آن است که علاوه بر تیمم، وضو نیز با چنین مسحی بگیرد.

 

نماز های قضا شده در حال بیهوشی

س۴۱. بیمارانی که به مدت یک روز یا چند روز به حالت بیهوش هستند و در اثر بیماری به حالت اغماء روند یا طی عمل جراحی توسط پزشک بیهوش شوند و نتوانند نماز بخوانند آیا نمازهای این مدت را باید قضا کنند؟

ج. بیهوشی اگر مستند به فعل خود شخص نباشد نمازش قضا ندارد و الاّ بنا بر احتیاط قضا دارد.

 

نماز شخص عاجز از ایستادن

س۴۲. بیماری که ایستاده نماز می خواند و ناگاه در بین نماز احساس سرگیجه و عجز می کند، آیا می تواند بقیه ی نماز را به حالت نشسته یا خوابیده بخواند؟

ج. اگر معذور باشد مانع ندارد؛ ولی اگر وقت دارد و می تواند نماز ایستاده بخواند در آن  وقت بخواند.

 

نماز خواندن با خون «هموروئید»(۱)(بواسیر)

س۴۳. آیا با خون «هموروئید»(بواسیر) داخلی یا خارجی می توان نماز خواند؟

ج. با خون بواسیر می شود نماز خواند چنانچه ازاله و تطهیر آن حرجی باشد اگر چه داخلی باشد.

 

استفاده از آمپول های غیرضروری برای روزه دار

س۴۴. استفاده نه چندان ضروری از آمپول هایی که به جای غذا به کار می رود برای روزه دار چه حکمی دارد؟

ج. آمپول که برای تغذیه به کار می رود بنابر احتیاط واجب مبطل روزه است.

 

استفاده از وسایل دندان پزشکی برای روزه دار

س۴۵. آیا بردن وسایل غیر خوراکی مثل وسایل دندان پزشکی در دهان باعث بطلان روزه می شود؟

ج. چنانچه چیزی در حلق وارد نشود مبطل نیست.

 

استفاده از اسپری برای روزه دار مبتلا به آسم

س۴۶. برخی از بیماران مبتلا به آسم مجبور به استفاده از اسپری «سالبوتامول»(۲) و ... برای باز کردن راه تنفّسی می باشند، حکم روزه ی این دسته چیست؟

ج. وسیله ی مذکور اگر صرفاً برای بازکردن راه تنفس استفاده می شود مبطل روزه نیست.

 

تنقیه با چیز روان برای روزه دار

س۴۷. تنقیه ضروری با چیز روان برای بیماری که هیچ منع دیگری برای روزه داری ندارد چه حکمی دارد؟

ج. مبطل روزه است.