احکام خون

 

انتقال خون بین مسلمان و غیرمسلمان

س۱۶۶. آیا انتقال خون بین مسلمان و غیرمسلمان، جایز است یا نه؟

ج. جایز است.

 

فروش خون

س۱۶۷. فروش خون چه حکمی دارد؟

ج. با فرض اینکه انتقال خون دارای منفعت عقلایی است، فروش آن مانعی ندارد.

 

تزریق خون از زن به مرد یا بالعکس و یا از کافر به مسلمان

س۱۶۸. تزریق خون به دستور پزشک از زن به مرد یا بالعکس و یا از کافر به مسلمان چه حکمی دارد؟

ج. اشکال ندارد.