احکام ختنه

 

ختنه پسران

س۱۴۳. آیا ختنه کردن واجب است؟

ج. ختنه ی پسران واجب است و شرط صحت طواف در حج و عمره می باشد و اگر تا بعد از بلوغ به تأخیر بیفتد، بر خود آنان واجب است که ختنه کنند.

 

س. شخصی ختنه نکرده، ولی حشفه اش(۱)  به طور کامل از غلاف(۲) بیرون است، آیا ختنه کردن بر او واجب است؟

ج. اگر بر روی حشفه هیچ مقداری از غلاف که قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، ختنه ی واجب موردی ندارد.

 

ختنه دختران

س۱۴۴. آیا ختنه کردن دختران واجب است یا خیر؟

ج. واجب نیست.